STADGAR

för Taubesällskapet i Dalarna.

 Syfte

§  1    Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och utvidga kunskapen och förståelsen av Evert Taube och hans verk, att genom sällskaplig samvaro i olika former vårda det litterära, musikaliska och konstnärliga arvet efter honom. Sällskapet skall även i andra former värna om den svenska visskatten.

Medlemskap

§  2   Medlem i sällskapet är enskild person, som stöder sällskapets syfte och erlägger av årsmötet fastställd årsavgift. Hedersmedlem, som är avgiftsbefriad, kan utses inom eller utom sällskapet. Förslag till hedersmedlem kan av medlem väckas hos styrelsen. Beslut fattas vid årsmötet.  Hedersmedlem har samma rättigheter som vanlig medlem.

 

Styrelse och revisorer

§  3   Styrelsen består av fem ledamöter, inklusive ordförande, och två ersättare. Ledamöter väljes på två år och ersättare på ett år. Ordförande väljes på ett år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen kan vidare utse speciella kommittéer för olika aktiviteter.

§  4   Sällskapets styrelse har sitt säte i Dalarna.

§  5   Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§  6   Protokoll skall föras vid styrelsemöten.

§  7   Sällskapets firma tecknas av ordföranden jämte den eller de som styrelsen utser.

§  8   Sällskapets räkenskaper förs per kalenderår.

§  9   För granskning av styrelsens förvaltning väljer årsmötet två revisorer och en ersättare på ett år.

Valberedning

§ 10   Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre ledamöter på ett år. Valberedningen lämnar förslag till årsmötet till de olika valen.

 

Medlemsmöten

§ 11   Sällskapet skall hålla årsmöte under mars månad och extra medlemsmöte när så är påkallat. Skriftlig kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor i förväg. Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. Ärende som medlem önskar få behandlat på extra medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 12   Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:  Val av ordförande och protokollsekreterare för mötet Val av två justerare och tillika rösträknare Godkännande av dagordning Mötets stadgeenliga utlysande Ev. upprop och justering av röstlängd Föredragning av styrelsens årsberättelse och därtill hörande resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse. Fastställande av styrelsens årsberättelse och därtill hörande resultat- och balansräkning. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 3. Val av ordförande. Val av revisorer och ersättare. Val av valberedning. Fastställande av årsavgift. Rapport om kommande aktiviteter. Behandling av ärenden som skriftligt tillställts styrelsen senast 15 januari. Övriga ärenden.

§ 13   Vid såväl årsmöte som extra möte äger varje medlem en röst. Votering sker öppet. Dock skall vid val sluten votering äga rum, om så begärs av någon medlem. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal avgör lotten. I övrigt vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

§ 14   Extra möte skall hållas efter förslag av minst en femtedel av medlemmarna eller på förslag av styrelsen.

 

Stadgeändring

§ 15   Ändring av stadgar skall godkännas av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte, hållna med minst tre månaders mellanrum.

 

Upplösning av sällskapet

§ 16   Beslut om sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte, hållna med minst tre månaders mellanrum. På vart och ett av dessa möten skall minst fyra femtedelar av de närvarande medlemmarna vara ense om beslutet.

§ 17   Om det beslutas att Taubesällskapet i Dalarna skall upplösas skall sällskapets tillgångar tillfalla: I första hand: Organisation i Dalarna med samma eller liknande inriktning. I andra hand: Organisation på regional eller riksnivå med samma eller liknande inriktning. I tredje hand: Annat ändamål, t.ex. fond med musikalisk inriktning.

 

Stadgarna antagna på årsmötet i Bjursås 2014-03-15